Selecteer een pagina

Convenant Engelse Bulldog

Convenant Engelse Bulldog

Convenant Engelse Bulldog

 

CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT

 

Partijen:

 1. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

statutair gevestigd te Amsterdam aan de Emmalaan 16-18,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur de heer A.R. Doedijns,

hierna te noemen “Raad van Beheer”;

 

 1. Engelse Bulldoggen Club Nederland, “EBCN”

statutair gevestigd te ……………………………………. , rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter ………………………………………….. en secretaris ………………………………………..………, hierna te noemen “EBCN”

 

 1. Bulldog Club Nederland, “BCN”

Statutair gevestigd te …………………………………….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter …………………………………………………….. en secretaris ………………………………………, hierna te noemen “BCN”

 

Overwegende:

 1. dat de Raad van Beheer zich onder andere bezighoudt met de inschrijving van rashonden in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)
 2. dat de Raad van Beheer een vereniging is van rasverenigingen en andere kynologische verenigingen;
 3. dat EBCN en BCN zijn aangesloten bij de Raad van Beheer en zich onder andere bezighouden met de belangenbehartiging van het ras Engelse Bulldog;
 4. dat zowel de Raad van Beheer als EBCN en BCN zich (statutair) ten doel stellen de bevordering van het welzijn en de gezondheid van honden;
 5. dat partijen advies ten aanzien van de ademhaling en het uithoudingsvermogen hebben ingewonnen bij wetenschappers, waaronder Cambridge University. Dat partijen (rasspecifieke) gezondheidsonderzoeken met aanvullende fokregels in dit convenant hebben vastgelegd;
 6. dat in artikel III.14A van het Kynologisch Reglement (KR) de mogelijkheid is opgenomen om nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek indien door (voorgenomen) maatregelen van de overheid het voortbestaan van een ras in gevaar komt;
 7. dat de nadere voorwaarden, zoals opgenomen in dit convenant, gelden voor alle honden van het betreffende ras in de Nederlandse Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van EBCN en/of BCN ;
 8. dat Partijen dit ras specifieke convenant voor de Engelse Bulldog met elkaar hebben afgesloten.

 

Partijen komen als volgt overeen:

Artikel 1     The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme

 1. De Raad van Beheer heeft met de Cambridge University en The Kennel Club een licentieovereenkomst  afgesloten ten behoeve van de The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme, waarbij gewerkt wordt met het RFG scheme.
 2. Elk potentieel fokdier moet beoordeeld worden via The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme. In de bijlage I en II zijn de specificaties over de test en de normering (inclusief de toegestane combinaties ouderdieren) opgenomen.
 3. De beoordeling zal plaatsvinden door een praktiserend dierenarts, welke is ingeschreven in een landelijk register. Deze dierenarts dient getraind en bevoegd verklaard te zijn om The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme uit te voeren. De Raad van Beheer zal een overzicht met bevoegde dierenartsen op de website houdenvanhonden.nl plaatsen.
 4. De beoordeling dient vóór de eerste dekking, welke plaatsvindt na inwerkingtreding van dit convenant, plaats te vinden. De minimale leeftijd waarop de beoordeling mag plaatsvinden is 12 maanden. De beoordeling mag ten tijde van een dekking maximaal 24 maanden oud zijn.
 5. De kosten voor het onderzoek komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.
 6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op buitenlandse dekreuen, met dien verstande dat de controle in het buitenland mag plaatsvinden, mits er aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van een onder licentie overeengekomen Respiratory Function Grading Scheme .
  Indien hier niet aan voldaan kan worden, zullen de nakomelingen ingeschreven worden in het Nederlandse stamboekhouding met een limited registration.
 7. Indien de Cambridge University wijzigingen in The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme aanbrengt, zijn deze wijzigingen eveneens van toepassing ten aanzien van dit convenant. EBCN en BCN worden uiterlijk binnen 14 dagen over deze wijzigingen door de Raad van Beheer geïnformeerd. Bijlage I zal in dat geval worden aangepast.

 

Artikel 2     Overige gezondheidsonderzoeken

 1. Naast het onderzoek genoemd in artikel 1 moet elk potentieel fokdier gecontroleerd worden op de aandoeningen genoemd in bijlage II.
 2. De beoordeling zal plaatsvinden door een praktiserend dierenarts, welke is ingeschreven in een landelijk register. De Raad van Beheer zal een overzicht met voor deze specifieke controle getrainde en aangewezen dierenartsen op de website houdenvanhonden.nl plaatsen.
 3. De beoordeling dient vóór de eerste dekking, welke plaatsvindt na inwerkingtreding van dit convenant (DNA-onderzoek uitgezonderd), plaats te vinden. De geldigheidsduur van het betreffende onderzoek wordt beschreven in Bijlage II.
 4. De kosten voor de controle komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.
 5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op buitenlandse dekreuen, met dien verstande dat de controle in het land van herkomst mag plaatsvinden. Hiervoor dient de fokker een door de Raad van Beheer ter beschikking gesteld standaardformulier te gebruiken.
  Indien de buitenlandse dekreu niet gecontroleerd kan worden, zullen de nakomelingen ingeschreven worden in het Nederlandse stamboekhouding met een limited registration.

Artikel 3     Inschrijving in het NHSB

 1. Naast de in artikelen 1 en 2 genoemde eisen voor inschrijving voor de honden van het ras Franse Bulldog in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) zijn ook de voorwaarden voor inschrijving zoals gesteld in het Kynologisch Reglement van kracht.
 2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen.
 3. Indien gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsregel(s), ten aanzien van buitenlandse dekreuen (zoals genoemd in artikelen 1.6 en 2.5), worden de nakomelingen ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding met limited registration.
 4. Ten behoeve van inschrijving in het NHSB dient de fokker de uitslagen van de in artikelen 1 en 2 genoemde onderzoeken met de dekaangifte mee te sturen, dan wel via het onlinesysteem digitaal aan te leveren. Tenzij de in de artikelen 1 en 2 bedoelde dierenarts de benodigde uitslagen via MijnRvB heeft ingevoerd.
 5. De regels met betrekking tot limited registration (fokverbod), zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement zijn van toepassing op zowel het opleggen als doorhalen van de limited registration.

 

Artikel 4     Nulmeting

 1. Na de inwerkingtreding van dit convenant zal een nulmeting plaatsvinden, welke centraal georganiseerd wordt door de Raad van Beheer, in samenwerking met EBCN en BCN.
 2. Voor deze nulmeting worden zoveel mogelijk honden uitgenodigd die een afspiegeling zijn van de populatie, waardoor een goed beeld ontstaat van de gezondheid van het ras.

 

Artikel 5     Resultaten gezondheidsonderzoeken

 1. EBCN en BCN ontvangen periodiek, tenminste 3x per jaar, van de Raad van Beheer de uitslagen van de gezondheidsonderzoeken, zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in Bijlage III.
 2. De eindresultaten van de gezondheidsonderzoeken worden bijgehouden en gepubliceerd in Dutch Dog Data.

Artikel 6     Overgangsbepaling

 1. De in artikel 1 genoemde The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme kan pas uitgevoerd worden wanneer een lead assessor is opgeleid en aangesteld (en vervolgens de overige assessors zijn opgeleid en aangesteld).
 2. Zolang het nog niet mogelijk is de The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme uit te voeren, omdat de (lead) assessor nog niet is opgeleid (lid 1), zullen de pups uit ouderdieren die wel aan alle andere gezondheidscriteria voldoen een limited registration stamboom ontvangen. Zodra de ouderdieren aantoonbaar voldaan hebben aan de ontbrekende The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme, zal de limited registration voor de nakomelingen worden doorgehaald.
  Dit geldt eveneens voor de nesten die na 18 mei 2020 en vóór de inwerkingtreding van dit convenant bij de Raad van Beheer zijn aangemeld zonder dat de ouderdieren daarbij voldeden aan de op dat moment geldende criteria voor inschrijving in het N.H.S.B. De pups uit deze nesten worden op verzoek van de fokker met een limited registration ingeschreven in het NHSB. Wanneer de ouderdieren óf de pups aan de voorwaarden zoals gesteld in dit convenant voldoen wordt deze limited registration doorgehaald.
 3. Dekkingen die zijn gedaan na 18 mei 2020 en vóór de inwerkingtreding van dit convenant kunnen alsnog in behandeling worden genomen, mits de ouderdieren voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in dit convenant.

Artikel 7     Slotbepaling

 1. Dit convenant gaat in op dd/mm/jjjj en geldt voor onbepaalde tijd.
 2. Alle dekkingen op of na 18 mei 2020 moeten voldoen aan de bepalingen van dit convenant.
 3. Minimaal één keer per jaar zullen de rasverenigingen de Raad van Beheer informeren over de voortgang, zodat de aanvullende voorwaarden voor de inschrijving van het ras Engelse Bulldog met de betrokkenen, waaronder in ieder geval met EBCN en BCN, de Raad van Beheer en Commissie Gezondheid, geëvalueerd kunnen worden. Het initiatief voor de evaluatie ligt bij EBCN en BCN.
 4. Bij de evaluatie wordt bekeken of de gezondheids- en welzijnsproblemen van het ras Engelse Bulldog zijn teruggedrongen, dan wel of nadere maatregelen noodzakelijk zijn, dan wel of er maatregelen geschrapt kunnen worden.
 5. Indien nadere maatregelen en/of andere wijzigingen noodzakelijk zijn gebleken, kunnen deze voorwaarden in dit convenant in gezamenlijk overleg door partijen worden aangepast. In gezamenlijk overleg kan ook besloten worden tot opzegging van dit convenant. In dat geval geldt een opzegtermijn van 6 maanden.
 6. Partijen erkennen dat de Raad van Beheer, EBCN en BCN niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit convenant indien blijkt dat de concrete toepassing daarvan leidt tot het opleggen van sancties aan individuele fokkers door of vanwege overtreding van artikel 3.4 Besluit houders van dieren.
 7. Partijen spannen zich maximaal in om dit convenant conform de gemaakte afspraken ten uitvoer te brengen.

 

Artikel 8     Bijlagen
De aan dit convenant toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van dit convenant:

 1. The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme
 2. Overige gezondheidsonderzoeken en toegestane combinaties van ouderdieren
 • Voorwaarden m.b.t. verstrekken resultaten gezondheidsonderzoeken
  1. Per rasvereniging separaat te ondertekenen.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend door

[ Ondertekening rasverenigingen + Raad van Beheer ]

Bijlage I – pdf Assessment Form Bulldog/Pug/French Bulldog

 

 

Bijlage II – Overige onderzoeken voor de Engelse Bulldog en toegestane combinaties van ouderdieren

Overige onderzoeken;

De eigenaar geeft voorafgaand aan het onderzoek aan of de hond een medische ingreep heeft ondergaan die het uiterlijk of de functie kan beïnvloeden. Indien dit verzwegen wordt, vindt geen inschrijving van nakomelingen in het NHSB plaats. Bij de beoordeling van de hond zal het ondergaan van de medische ingreep meegewogen worden.


Dierenartsonderzoek naar:

 • Patella Luxatie
 • Trichiasis van de neusplooi
 • Distichiasis met irritatie aan het hoornvlies
 • Sluiting van de oogleden

De geldigheid van dit onderzoek is 24 maanden

 

Toegestane combinaties ouderdieren:

 

BOAS Functional Grading

Groen = toegestane combinatie, rood = niet toegestane combinatie

 

Patella Luxatie
Groen = toegestane combinatie, rood = niet toegestane combinatie

 

 

Overige onderzoeken c.q. voorwaarden:

 • Wanneer een teef twee keer een keizersnede heeft ondergaan mag zij niet meer worden gedekt.
 • Wanneer een potentieel ouderdier een medische ingreep heeft ondergaan aan de ogen, neusplooi of bovenste luchtwegen is hij/zij uitgesloten van de fokkerij.
 • Agressieve en/of overmatig angstige honden zijn uitgesloten van de fokkerij
 • Ouderdieren welke zijn geregistreerd met N.E.K. (Niet Erkende Kleur) zijn uitgesloten van de fokkerij
 • Wanneer een potentieel ouderdier is gediagnostiseerd met één van onderstaande aandoeningen is hij/zij uitgesloten van de fokkerij:
 • Trichiasis van de neusplooi
 • Distichiasis met irritatie aan het oog
  • Vorm van distichiasis zonder irritatie aan het oog is niet fokuitsluitend
 • Niet volledig kunnen sluiten van de oogleden

Bijlage III –  Voorwaarden m.b.t. verstrekken resultaten gezondheidsonderzoeken

 

Overeenkomst inzake gegevensverstrekking

 

 De ondergetekenden:

 

De vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam aan de Emmalaan 16-18, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer A.R. Doedijns hierna te noemen: RVB

 

en

 

De ………… [NAAM RASVERENIGING], gevestigd te ………… [PLAATSNAAM] aan de ………… [ADRES]  te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar ………… [NAMEN EN FUNCTIES]  hierna te noemen: ………… [AFKORTING RV]

 

RVB en ………… [AFKORTING RV] hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als “Partij”

 

overwegende dat:

 • De ………… [AFKORTING RV] lid is van de RVB en de belangen behartigt van het ras/de rassen ………… [RAS/RASSEN];
 • RVB gegevens van (ras)honden verwerkt in IT4Dogs, inclusief de resultaten van geprotocolleerde screeningsonderzoeken;
 • ………… [AFKORTING RV] deze gegevens wenst te ontvangen;
 • Partijen hiertoe reeds een Protocol Gegevensverstrekking en/of een Overeenkomst hebben afgesloten op resp. ………… [DATA], welke door het ondertekenen van deze komen te vervallen;
 • Beide partijen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en er daarom geen onderlinge verwerkersovereenkomst hoeft te worden afgesloten;
 • Deze overeenkomst ertoe sterkt dat wordt vastgelegd welke gegevens worden gedeeld, met welk doel en onder welke voorwaarden.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1         Gegevens:

 1. Via MijnRvB kan ………… [AFKORTING RV] alleen gegevens downloaden betreffende een ras wiens belangen door ………… [AFKORTING RV] behartigd worden.
 2. Voor ………… [AFKORTING RV] kunnen maximaal twee personen geautoriseerd worden om gegevens vanuit MijnRvB te downloaden. De ………… [AFKORTING RV] is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de namen van de geautoriseerde personen en de ………… [AFKORTING RV] dient deze ook af te melden op het moment dat de betreffende personen niet meer geautoriseerd zijn.
 3. De volgende gegevens kunnen worden gedownload:
  1. De in artikel III.12 lid 1 KR genoemde gegevens, uitgezonderd sub e, h, j en m;
  2. De resultaten van geprotocolleerde screeningsonderzoeken.
 4. Naast de in lid 3 genoemde gegevens kan ………… [AFKORTING RV] RVB verzoeken om SNP (Single Nucleotide Polymorphism) data voor het betrokken ras ter beschikking te stellen. Deze SNP data kunnen – vanwege de bestandsgrootte – niet direct vanuit MijnRvB gedownload worden.
 5. Op het ter beschikking stellen van de resultaten van geprotocolleerde screeningsonderzoeken is het Algemeen Onderzoeksreglement van toepassing. Hierbij wordt de bezwaartermijn van de eigenaar/houder in acht genomen door de RVB.
 6. Gegevens van personen, die op basis van de AVG, hun persoonsgegevens hebben laten blokkeren bij de RVB, zullen niet door de RVB beschikbaar worden gesteld aan ………… [AFKORTING RV].
 7. Het is ………… [AFKORTING RV] niet toegestaan om de door de RVB verstrekte gegevens te verrijken met andere persoonsgegevens.

Artikel 2         Doel:

 1. De ………… [AFKORTING RV] wenst de ter beschikking gestelde gegevens voor het volgende doel te gebruiken:
  1. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras ………… [RAS];
  2. Het opstellen van fokbeleid;
  3. Het toepassen en handhaven van het Verenigingsfokreglement (VFR);
  4. Het doen van gezondheidsonderzoeken en -enquêtes.
 1. De gegevens mogen zonder toestemming van de RVB niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan in deze overeenkomst zijn vastgelegd, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  1. Het werven van leden
  2. Het uitnodigen voor evenementen;
  3. Het direct of indirect ter beschikking stellen aan derden.
 2. Indien ………… [AFKORTING RV] de gegevens voor een ander doeleind dan opgenomen in lid 1 gebruikt, dan wel lid 2 overtreedt, beëindigt de RVB met onmiddellijke ingang deze overeenkomst. Tevens zal ………… [AFKORTING RV] voor eventuele schade aansprakelijk gesteld worden, in aanvulling op de artikel 4.

 

Artikel 3         Verwerking:

 1. Het is de ………… [AFKORTING RV] toegestaan de ter beschikking gestelde gegevens te verwerken in een eigen database.
 2. De ter beschikking gestelde gegevens mogen niet direct of indirect gedeeld worden met derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de RVB.
 1. ………… [AFKORTING RV] draagt zorg voor een veilige verwerking van de door RVB verstrekte gegevens. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een met wachtwoorden beveiligde omgeving.

 

Artikel 4         Aansprakelijkheid:

 1. De RVB spant zich in om de betrokken gegevens juist en volledig vast te leggen. De RVB is echter niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens.
 2. Indien de RVB verwacht dat door het verstrekken van gegevens aan ………… [AFKORTING RV]

de persoonlijke levenssfeer van de personen wier gegevens worden verstrekt onevenredig wordt

geschaad of indien er geen sprake is van verenigbaarheid met de doelstellingen waarvoor de

gegevens beschikbaar zijn gesteld aan ………… [AFKORTING RV], dan is de RVB gerechtigd

om het verstrekken van gegevens te blokkeren. De RVB is niet aansprakelijk voor alle

eventueel hieruit voortvloeiende schade.

 1. Partijen nemen ieder de verantwoordelijkheid ter zake van de door hemzelf uitgevoerde werkzaamheden of verwerkingen en vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken verband houdende met de nakoming van de verplichtingen aan derden;
 2. Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de overeenkomst aansprakelijk. Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van een der partijen is deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk.

 

Artikel 5         Looptijd:

 1. De overeenkomst gaat in op de eerste van de volgende maand na de datum van ondertekening en heeft een looptijd tot het einde van het kalenderjaar. De overeenkomst zal telkens stilzwijgend verlengd worden, tenzij één van beide partijen 3 maanden voor de afloop van de overeenkomst schriftelijk en met redenen omkleed te kennen geeft de overeenkomst te willen opzeggen.
 2. De gegevens met betrekking tot de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding kunnen slechts aan ………… [AFKORTING RV] verstrekt worden vanaf de datum van ondertekening. De gegevens van geprotocolleerde screeningsonderzoeken worden met terugwerkende kracht aan ………… [AFKORTING RV] verstrekt.

 

Artikel 6         Informatie en geheimhouding:

 1. Partijen nemen strikte geheimhouding in acht van alles wat hen omtrent deze overeenkomst op welke wijze dan ook bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd of waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs vermoed kan vermoeden.
 1. De bepalingen inzake geheimhouding blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

 

Artikel 7         Overige bepalingen:

 1. Indien een bepaling van deze overeenkomst, of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Amsterdam, zulks voor zover de wettelijke bepaling dit toestaan.

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

 

Amsterdam, ………… [DATUM]

 

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

………… [NAAM RV]

namens deze,

namens deze,

 

A.R. Doedijns

directeur

 

 

………… [NAAM]

………… [FUNCTIE]

 

 

 

………… [NAAM]

………… [FUNCTIE]

 

 

 

 

Update fokkerij van kortsnuiten

Update fokkerij van kortsnuiten

Update fokkerij van kortsnuiten

 In de afgelopen maand heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de rasverenigingen die de 12 kortsnuitrassen vertegenwoordigen. De besprekingen die voorheen zijn gevoerd hebben anderhalve maand niet plaatsgevonden door het aftreden van alle zittende bestuursleden van de Raad van Beheer en de feestdagen. De eind november 2020 gekozen bestuursleden hebben alle taken moeten overnemen en hebben tijd nodig gehad zich de diverse dossiers eigen te maken, maar moeten nu ook rekenschap geven van alle verschillende regels en invalshoeken van de diverse partijen, waaronder het Ministerie van LNV en de NVWA, de instantie belast met de uitvoeringsregels.

 

Doelstelling is om een convenant af te sluiten, dat moet resulteren in het weer afgeven van stambomen voor pups die geboren zijn uit ouders die op diverse punten zijn gecontroleerd op gezondheidseisen (o.a. Cambridge BOAS test). Op deze manier kunnen fokkers aantonen dat zij gezonde honden fokken zoals de wet vraagt.

 

We werken samen met de Raad van Beheer verder aan het convenant en de zaken die voor de uitvoering geregeld moeten worden. Het zal nog enige tijd vergen, maar allen zijn positief over de gewenste vorm van een convenant. Alle voorbereidende werkzaamheden die verricht kunnen worden hebben gewoon doorgang gehad.

 

Het bestuur van de Raad van Beheer zal betreffende het traject rond de kortsnuitige honden binnenkort een besluit nemen en naar verwachting blijven de reeds gemaakte afspraken staan. Gezamenlijk werken wij aan een voorlopige tijdslijn en worden alle verenigingen van de kortsnuitige honden betrokken in het overleg en worden algemene regels opgesteld voor een convenant en daarnaast per ras specifieke gezondheidseisen opgesteld.

 

De Corona perikelen hebben helaas vertraging opgeleverd. Zo is het niet mogelijk naar Engeland te reizen om de vereiste training te ontvangen en hierna de verschillende dierenartsen in Nederland de training te geven opdat zij de vereiste gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij verwachten dat dit over 2 maanden wel zal kunnen.

 

Over 6 weken zullen wij een verdere update van de situatie geven.

 

 

Pin It on Pinterest