Update kortsnuitenoverleg

Update kortsnuitenoverleg

Aan: Boston Terriër Club Nederland, Bulldog Club Nederland, Commedia, Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, Engelse Bulldog Club Nederland, Hollandse Bulldoggen Club, Pekingees en Dwergspaniel Club, Shih Tzu Club Nederland, Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers

Naar aanleiding van het door mevr. Kolster neerleggen van haar bestuursfunctie zijn de afspraken voor overleg met betrekking tot het 10 stappenplan voor de kortsnuitige rassen met bovengenoemde verenigingen op 7 en 8 december jl. geannuleerd. De portefeuille Fokkerij en Gezondheid is gesplitst waarbij dhr. Hoenderken de portefeuille Gezondheid voor zijn rekening neemt en ondergetekende verantwoordelijk is voor de portefeuille Fokkerij. Op dit moment vindt de overdracht van portefeuilles plaats waarna wij de vertegenwoordigers van de
verschillende verenigingen op korte termijn opnieuw zullen uitnodigen. Uitganspunt daarbij is dat het volgende overleg in de 2e helft van januari plaats zal vinden.

Met kynologische groet,
Jakko Broersma

Nieuw bestuur Raad van Beheer

Nieuw bestuur Raad van Beheer

Als nieuw gekozen bestuursleden vernamen wij gisteren dat het zittende bestuur heeft besloten per direct terug te treden. Wij betreuren dit besluit en wij bedanken deze bestuursleden voor hun inzet in de Nederlandse kynologie. Gisteren zijn de vier nieuwe bestuursleden bijeen gekomen en hebben de volgende bestuurssamenstelling afgesproken:

  • Voorzitter: dhr. Hildeward Hoenderken
  • Secretaris: dhr. Jakko Broersma
  • Penningmeester: vacant
  • Vice-voorzitter: dhr. Cor Last
  • Lid: mevr. Els Siebel

Wij bedanken de leden voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij zullen u op korte termijn nader berichten over de invulling van de ontstane vacatures.

Met kynologische groet,
Hildeward Hoenderken, Jakko Broersma, Cor Last, Els Siebel

Update fokkerij kortsnuitige honden

Update fokkerij kortsnuitige honden

Hoewel het geruime tijd stil is gebleven rondom de kortsnuitproblematiek is er achter de schermen door de betrokken verenigingen op meerdere fronten wel degelijk gewerkt aan deze kwestie. Velen van u vragen zich af hoe het nu verder moet, zeker wanneer het zo’n tijd stil blijft. En terecht, want natuurlijk druppelen er wel wat berichten door, maar concreet is er sinds 11 mei jl. nog niets gewijzigd en is er ook nog geen écht perspectief voor de fokkerij van onze rassen. En hoewel er een plan voorligt – het in juli gepresenteerde en door de betrokken verenigingen geaccepteerde 10 stappenplan tot convenanten – zult u begrijpen dat het nog best complex is en ook in dit geval gaat om de details.

Na enkele voorbereidende gesprekken hebben de onderstaande verenigingen, in navolging van ons statement op 26 oktober jl., de gesprekken met de Raad van Beheer aangaande de fokkerij met kortsnuitige honden hervat. Doel van dit eerste overleg was het bespreken van de status en voortgang van de punten uit het 10 stappenplan. En hoewel er voortgang is blijkt ook hier o.a. de coronacrisis voor vertraging op enkele onderdelen te zorgen. Maar zoals gezegd; de voortgang is besproken én wij hebben enkele voor ons cruciale en kritische punten kenbaar gemaakt. Inmiddels zijn wij ook inhoudelijk van de voortgang op de hoogte gebracht. Er is onder andere een concept convenant gerealiseerd. Wij hebben die stukken inmiddels bestudeerd en in kaart gebracht waar de verschillen van inzicht zitten. En hoewel die verschillen van inzicht er op belangrijke fronten zijn, zijn wij er van overtuigd dat we, met de goede wil van het bestuur van de Raad van Beheer, kunnen komen tot een realistisch en werkbaar convenant voor elk van de 12 rassen. Het volgende overleg staat gepland voor begin december.

Namens de verenigingen: BCN, BTCN, EBCN, EGCN, HBC, VFLD

Hildeward Hoenderken & Jakko Broersma

Hervatting gesprekken Raad van Beheer

Hervatting gesprekken Raad van Beheer

De zes verenigingen van kortsnuitige rassen – BCN, BTCN, EBCN, EGCN, HBC, VFLD – zijn met het bestuur van de Raad van Beheer overeengekomen de onderhandelingen met betrekking tot de convenanten voor de 12 kortsnuitige rassen )* weer te hervatten. Sinds 18 augustus jl. lagen de onderhandelingen hierover stil nadat het overleg op de avond daarvoor uiterst moeizaam was verlopen en daarover een kort statement op Facebook was verschenen.

Sindsdien is er veel gebeurd en met name op social media zijn daarover in de tijd tot aan de AV op 5 september jl. diverse statements verschenen. En hoewel het altijd zakelijk was bedoeld heeft de hectiek van het moment en de emotie welke verbonden is aan deze kwestie er voor gezorgd dat er onbedoeld een aantal zaken zijn gezegd. Soms ook onbedoeld op persoonlijk vlak, iets wat de verstandhouding op dat moment geen goed heeft gedaan. En daar waar mevr. Kolster in eerdere instantie al excuus had aangeboden voor de gang van zaken rondom 11 mei (bekendmaking van opschorting van stambomen) hebben ook de vertegenwoordigers van de zes bovengenoemde verenigingen, dhr. Broersma en dhr. Hoenderken, na een persoonlijk gesprek hun excuus aangeboden over enkele persoonlijke aantijgingen aan het adres van mevr. Kolster.

Een aantal zaken is sinds de AV veranderd en na een gesprek met mevr. Kolster hebben de zes verenigingen besloten de eerder genoemde twee vertegenwoordigers af te vaardigen om de onderhandelingen voort te zetten. Met vertrouwen hervatten wij de onderhandelingen weer.

Namens de zes betrokken verenigingen;

H.O. Hoenderken en J.F. Broersma

*) Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees , Shih Tzu

Pin It on Pinterest