Nieuwslaatste nieuwtjes omtrent de EBCN

04.06.2018

Convocatie voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering

Deze vergadering zal plaatsvinden op
donderdag 28 juni 2018 in Sportcentrum Berghem
Aanvang: 19.30 uur. Sluiting uiterlijk 21.30 uur
Osseweg 38A, 5351AE, Berghem

Deze BALV is aangevraagd door: Wilfred Ubing, Raymond Pardoel, Angelique Westdijk, Elke Toebosch en 15 andere stemgerechtigde leden.
Met toestemming van het bestuur wordt de vergadering georganiseerd door de aanvragers.

Agenda zoals opgesteld door de aanvragers

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken
 3. Toekomst van de EBCN
 4. Duidelijkheid financiën EBCN
 5. Bestuursverkiezing
 6. Bezetting commissies
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Wilt u zo vriendelijk zijn om ondergetekenden te laten weten of u aanwezig zult zijn op de BALV van 28 juni 2018.
Dit zodat wij rekening kunnen houden met de grote van de ruimte en de koffie!!

U kunt uw aanwezigheid kenbaar maken via mail: bulldogs@ziggo.nl

15.05.2018

d.d. 14 mei 2018

Aan alle EBCN-leden,

Vanwege het feit dat de secretaris Angelique Westdijk en Elke Toebosch(Ledenadm./Evenementen) beide met onmiddelijke ingang hun functie en taken hebben beëindigd, zie ik mij, als nog enige actief bestuurslid, geen andere keuze dan de EBCN per direct op non-actief te zetten.
Dat betekent dat er tot nader order geen Nieuwsbrief en geen Bullmania meer worden gemaakt.
Ook zal de KCM en de Bulldog van het jaar verkiezing komen te vervallen.

Graag nodig ik u uit om over de toekomst van de EBCN mee te denken en u als actief lid (bestuurslid) aan te melden (penningmeester@ebcn.nl) om de club te redden. Enige ervaring in het verenigingsleven, danwel kynologie, of in de honden-showwereld is een prè !

Was getekend:
Brian van Willigen
Penningmeester

22.12.2017

Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer

Mailing nr. 117

Geacht bestuur,
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.

Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via vfr@raadvanbeer.nl 

Met vriendelijke groet,
Roelof Nuberg | secretaris

 

 

08.05.2017

Beste Marius (inmiddels ex-voorzitter van de EBCN),

Gisteren, tijdens de Algemene Ledenvergadering, heb je afscheid van de club genomen als voorzitter....

Wij danken je voor inzet, enthousiasme en vooral je kennis en doorzettingsvermogen. Jij hebt de club door moeilijke tijden geloodst, met je kennis van de letteren van de wet en de statuten van de club.
Door jouw (levens)ervaring is er rust in de club en in het bestuur gekomen.

En de twee moeilijkste periodes uit het bestaan van de club (ontzetting van enkele leden en het opzetten en uitwerken van het huidige convenant) zijn juist mede door jou tot een goed einde gebracht. En voor beide geldt dat wij hopen dat de club het nooit nog eens behoeft door te maken.

We verwachten je op toekomstige EBCN-evenementen te mogen begroeten en wensen jou, je vrouw en de bullen het allerbeste toe!

We hopen dat de volgende voorzitter van de EBCN zich snel zal melden.

Met hartelijke groeten,

Brian van Willigen
Penningmeester EBCN

 

12.04.2017

Convocatie voor de Algemene Vergadering

Deze vergadering zal plaatsvinden op zondag 7 mei 2017 in de sporthal te Berghem

Aanvang 13.00. Sluiting uiterlijk 15.30

Osseweg 38a, 5351 AE Berghem

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen van het aantal stemgerechtigde leden
 4. Vaststellen van de notulen BAV op zondag 13 november 2016. Deze notulen zijn gepubliceerd in Bullmania december 2016
 5. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2016 met o.a. balans en V&W rekening en begroting 2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Verslag secretaris
 9. Verslag Kynologische zaken
 10. Verslag puppy-info
 11. Stand van zaken m.b.t. NEK convenant en Evaluatie fokgeschiktheidskeuring. Publicatie van het verslag in deze Bullmania.
 12. Vaststellen keurmeesters 2018
 13. Verkiezing bestuursleden. - Omdat Cindy Onkcelynx na haar verkiezing besloten heeft liever op de achtergrond dan als bestuurslid te functioneren staat weer de verkiezing voor een bestuurslid evenementen op de agenda. Het bestuur stelt voor in haar plaats te benoemen: Dhr. Y. Przytula. - Er is nog steeds behoeft aan een bestuurslid Kynologische zaken. - Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. M. Lindeijer. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden voorgedragen door 10 of meer stemgerechtigde leden. De voordracht moet ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting door de voorzitter.

 

22.08.2016

Best leden en fokkers van de EBCN.

Om een gedegen beeld te kunnen vormen over oogproblemen die mogelijk bij de Engelse Bulldog kunnen spelen, hebben wij als EBCN uw hulp nodig.

Wanneer u bij uw bulldog een ECVO onderzoek laat verrichten door een oogarts, willen wij u vriendelijk verzoeken een kopie van dit onderzoek aan EBCN te sturen.

U krijgt na dit onderzoek twee kopies overhandigd van de oogarts;

 • een kopie is bestemd voor de eigenaar van de hond en
 • de andere kopie is voor de rasvereniging

Wij zouden het op prijs stellen al u de kopie die u krijgt voor de rasvereniging naar ons zou willen opsturen..

Alleen dan kunnen wij ons een beeld vormen over de oogproblemen, die mogelijk spelen bij de Engelse Bulldog. Indien nodig kunnen wij deze gegevens gebruiken in de communicatie  met de raad van beheer.


Kynologische zaken EBCN
Jan Hoogstadlaan 36
3209AM Hekelingen

05.06.2016

Niet Erkende Kleuren

Bijeenkomst EBCN, BCN, R.v.B over het fokken met Niet Erkende Kleuren (NEK)

De BCN en de EBCN hebben elk een verzoek ingediend bij de Raad van Beheer voor het sluiten van een convenant voor een verbod op het fokken met NEK.
De BCN wil alleen Blue en Blue Merle verbieden, de EBCN wil alle NEK verbieden.
Omdat de meningen hierover verschillen zijn wij, de BCN en EBCN, uitgenodigd door de R.v.B om hierover van gedachten te wisselen en tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Deze bijeenkomst vond plaats op 1 juni 2016 in het pand van de R.v.B in Amsterdam.
Namens de BCN waren Marcel van Driel en Marieke van Os aanwezig, namens de EBCN Debbie Sas, Martin Schootemeijer en Marius Lindeijer.

De BCN wil door het fokken met meer kleuren de populatie van de Engelse Bulldoggen vergroten, waardoor de gezondheid van de Bullen zal verbeteren.

De EBCN wil alle kleuren, met name de varianten van zwart (geheel zwart, zwart wit, Black en Tan) verbieden omdat in het verleden gebleken is dat het fokken met deze honden tot ongewenste karaktereigenschappen en gezondheidsproblemen leidt.

Tijdens de discussie verhardden de standpunten bij beide partijen.

De R.v.B. kwam met een tussenoplossing:
fokken met NEK-honden wel toestaan, maar reu of teef is NEK-hond maar niet beide.
De BCN vroeg of het mogelijk is om, indien besloten wordt alle NEK te verbieden, de handtekening voor de BCN niet te plaatsen. Dit is mogelijk.

Samengevat zijn er 4 opties:
Voorstel EBCN
Voorstel BCN
Voorstel R.v.B.
Voorstel EBCN maar BCN tekent niet.

De EBCN heeft toen gesteld dat hierover alleen de Algemene Vergadering kan besluiten.
Dit bekent dat ergens na de zomervakantie (geopperd werd in oktober) beide verenigingen een Algemene Vergadering moeten uitschrijven waarin deze voorstellen geagendeerd moeten zijn zodat er over gestemd kan worden.

Wordt vervolgd!

05.12.2015

Fokken met NEK kleuren

Via via is ons ter ore gekomen dat er veel onwaarheden verschijnen op FB.
Het is zo vreselijk jammer dat de mensen ons zelf niet even bellen of mailen met hun vragen.
Vorig jaar en begin dit jaar is dit al in de nieuwsbrieven van de RvB duidelijk beschreven en ook in onze nieuwsbrief hebben hier de links gestaan.
In de ALV van de RvB in juni 2014 is voorgesteld het fokverbod met de Niet Erkende Kleuren te schrappen uit het Kynologisch reglement.
Vele rasverenigingen hebben hier voor gestemd zodat dit voorstel aangenomen werd, tot verdriet van veel andere rasverenigingen.
Wij hadden gehoopt dat deze regel wel toepasbaar bleef in ons convenant maar helaas kon dit niet volgens de RvB omdat dit in strijd was met de nieuwe KR regels.
Beide rasverenigingen hebben nu gezamenlijk een (nieuw) convenant NEK aangevraagd. Dit wordt een convenant puur over het niet mogen fokken met de Niet Erkende Kleuren in ons ras.
Dit convenant komt dan naast ons bestaande convenant. Nu is het in behandeling bij de RvB. Zodra wij bericht krijgen van goedkeuring of afkeuring  laten wij dit meteen weten.
Het bestuur heeft al die tijd echt niet stilgezeten en alles geprobeerd om dit te voorkomen maar helaas kunnen wij nu alleen afwachten.

Laat het allen wel heel DUIDELIJK zijn dat wij, de beide rasverenigingen, er TOTAAL niet achter staan dat er met de ongewenste kleuren gefokt gaat worden.
Wij gaan er ook vanuit dat onze serieuze fokkers het uit zichzelf al niet zouden doen en fokkers die dit wel doen eigenlijk zelf al laten zien dat zij de eigenschappen van ons ras niet echt serieus nemen !!

Zodra wij echt duidelijke antwoorden hebben zullen we iedereen zo goed mogelijk inlichten maar meer dan afwachten kunnen we nu niet.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur EBCN

23.10.2015

HIEP HIEP HOERAAAAAAAA

Beste Leden

Vandaag bestaat de EBCN 30 jaar en dit willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Wij willen op ons eerst volgende evenement, de JHD/BOY op 20 maart 2016 dit ook feestelijk vieren
Als dank aan al onze leden hebben wij daarom een mooi aandenken laten maken die jullie op een van onze evenementen of onze ALV kunnen komen ophalen
Wij hopen natuurlijk dat jullie op 20 maart dit met ons mee komen vieren.
Met feestelijke groetjes
Het bestuur van de EBCN

23.10.2015

Zondag 25 Oktober 2015 Kamioenschapsclubmatch EBCN

Bij deze nodigen wij u graag uit om gezellig naar onze kampioenschapsclubmatch te komen kijken.

Een kampioenschapsclubmatch is een evenement waar u veel Engelse bullen bijeen zult zien. Wie weet treft u nog familie van uw eigen Engelse bulldog op deze dag. Er zullen ook veel fokkers aanwezig zijn met misschien wel een van de ouders, of een nestgenootje van uw bulletje. En verder kunt u natuurlijk bijpraten met andere bulldog eigenaren over ons geliefde ras. Dit wordt dus vooral een hele gezellige dag waarop veel te zien en te praten valt.

Bij binnenkomst tot 10.00 staat er voor u een gratis kopje koffie met overheerlijke taart klaar.
Wees hier wel op tijd bij want helaas op is op.

Bij de EBCN clubstand kunt u informatie krijgen over de Engelse Bulldog, kunt u gebruik maken van onze lidmaatschapsaanbieding en ons jubileumboek tegen korting aanschaffen. Hierin staat veel info over de Engelse Bulldog en de verzorging.

Rond 11 uur begint onze loterij met hele leuke en mooie prijzen.
Om het nog aantrekkelijker te maken is ons motto dit jaar “ALTIJD PRIJS”.

Er zijn ook hele leuke kraampjes aanwezig met de nodige leuke hebbedingetjes.

Deze dag zullen er twee ras keurmeesters 1 uit Duitsland en 1 uit Engeland actief zijn om de Engelse bulldog op deskundige wijze te beoordelen.

Aan het eind van de dag zal er uiteindelijk één beste reu en één beste teef gekozen worden. Vervolgens kampen de beste reu en de beste teef tegen elkaar en wordt de clubwinner 2015 gekozen.

De liefhebbers van de Engelse bulldog willen natuurlijk zo’n dag niet missen.

Wij hopen op uw komst want uw enthousiasme en uw support zal deze dag nog meer sfeer brengen.

Waar en hoe laat moeten we dan zijn ......is nu natuurlijk uw vraag?
De deuren zijn vanaf 8.30 geopend de show begint om 10.00 De entree is gratis

Let op want op deze dag is de klok een uurtje achteruit gegaan !!

Deze dag wordt gehouden in :
Sportcentrum Berghem
Osseweg 38 a
5351 AE Berghem

17.10.2015

RICHTLIJN ERFELIJKE GEBREKEN VOOR DIERENARTSEN OPGESTELD

Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld:
'Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken'.
Deze richtlijn is één van de maatregelen uit het projectplan ‘Fairfok: de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’.

Dierenartsen hebben vanaf nu de mogelijkheid de richtlijn door te nemen en te toetsen in de praktijk. Het bestuur van de KNMvD zal deze richtlijn vervolgens vaststellen in december dit jaar. De richtlijn geeft handvatten aan dierenartsen hoe zij om moeten gaan met een erfelijke aandoening of schadelijk raskenmerk bij een hond richting eigenaar of fokker.

De richtlijn spitst zich toe op vier onderdelen:

 1. Welzijnsrisico’s die ontstaan: Hoe weet je dat een dier een probleem heeft? Hoe beoordeel je hoeveel last hij ervan heeft? Hoe communiceer je dat met de eigenaar.
 2. Advisering van de dierenarts bij de aanschaf van een hond of kat.
 3. Bijdrage van dierenartsen aan een rationele selectie met behulp van (gegevens in) hun administratie.
 4. Adviezen hoe om te gaan met de geplande keizersneden en vroege castratie; beiden worden afgeraden.

Daar waar mogelijk, geeft de richtlijn aan wat de wettelijke kaders zijn.

De richtlijn moet de dierenarts in de praktijk helpen bij het maken van de juiste keuzes. Het zijn geen voorgeschreven handelwijzen, maar is wel de richting die een grote groep wetenschappers en practici als de beste manier van behandelen zien. Wanneer een dierenarts niet via de richtlijn werkt, moet hij kunnen uitleggen (en vastleggen) waarom hij dat niet doet.

In de komende Raadar lees je meer over het ontstaan en de adviezen in deze richtlijn.

De hele richtlijn kun je HIER lezen.

06.08.2015

Onderzoek Engelse Bulldog

Voor de Raad van Beheer heb ik als stagiaire een onderzoek uitgevoerd naar de Engelse Bulldog. De hoofdvraag bij dit onderzoek was: Heeft het uiterlijk van de Engelse Bulldog invloed op het wel of niet slagen voor de conditietest.

Voor het onderzoek zijn alle gegevens die verzameld zijn tijdens de fokgeschiktheidskeuringen gebruikt. De verzamelde gegevens betroffen onder andere de temperatuur van de honden, de hartslagen, het gewicht, foto’s en de lengte. Voor het onderzoek heb ik ook een dag meegekeken bij de fokgeschiktheidskeuring.

Het onderzoek is gedaan aan de hand van de volgende deelvragen:

 1. Welke relatie bestaat er tussen het gewicht van de hond en de uitslag van de conditietest?
 2. Welke relatie bestaat er tussen de lengte van de hond en de uitslag van de conditietest?
 3. Welke relatie bestaat er tussen de exterieurscore van de hond en de uitslag van de conditietest?
 4. Welke relatie bestaat er tussen de score van het lichaam en het de uitslag van de conditietest?
 5. Welke relatie bestaat er tussen de score van de neus en de uitslag van de conditietest?          
 6. Welke relatie bestaat er tussen de staart en de uitslag van de conditietest?

De deelvragen zijn uitgewerkt met statistiek, via het programma SPSS. De statistische onderzoeksmethode logistische regressie is hiervoor gebruikt. Daarnaast is van alles het gemiddelde genomen en zijn deze ook vergeleken.

De conclusie uit het onderzoek is dat er geen duidelijke relatie te vinden is. Dit komt doordat er voor het onderzoek te weinig honden zijn gezakt om een goed statistisch beeld te geven. Er zijn in het onderzoek 167 honden meegenomen, hiervan zijn er 13 gezakt. Hierdoor geeft logistische regressie aan dat er nergens een relatie tussen te vinden is.

Worden de gemiddeldes vergeleken dan lijken de gezakte honden korter, zwaarder en een lagere score voor de neus, het lichaam en het complete exterieur te hebben. Dit geeft echter ook geen zekerheid, omdat ook hier geldt dat er te weinig honden gezakt zijn om een echt goede conclusie te kunnen trekken.

Het is dus niet met zekerheid te zeggen of een factor invloed heeft of niet in dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Bianca Knake

 DOWNLOAD HIER HET VERSLG

 

16.06.2015

Doe mee en stop het zieke fokken van puppy's in Europa

https://actie.worldanimalprotection.nl/fokoff?utm_source=fokoff&utm_medium=referral&utm_campaign=hvh15-fokoff

09.06.2015

Dogachtigen Show 2015
De Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden organiseert op 29 november 2015 voor de 19e keer een Dogachtigen Show in de Brabanthallen in Den Bosch.

De eerste Dogachtigen Show, op 19 augustus 1979, was met 951 ingeschreven honden een groot succes.

Door de jaren heen bleef de Dogachtigen Show een show met een gezellige, sportieve, uitstraling en het was en is nog steeds wereldwijd de grootste show voor dogachtige rassen, die meer biedt dan andere shows.

De rasverenigingen van de dogachtige rassen (dus ook Uw rasvereniging) zijn lid van de Federatie die de show organiseert, zij ondersteunen de inschrijving en hebben inspraak bij de keuze van de keurmeesters.

Op deze show wordt u uitzonderlijk veel geboden:

 • Iedere geplaatste hond in iedere klasse krijgt een beker.
 • Alle ingeschreven honden krijgen een schitterende oorkonde.
 • Elke Beste van het Ras ontvangt een fantastische foto van de hond.
 • Alle deelnemers aan de Kind-Hond Show ontvangen een prachtige prijs.
 • Een mooi geschenk voor iedere ingeschreven hond.
 • Een verrassing voor alle ingeschreven veteranen.
 • Iets leuks voor elke ingeschreven pup.
 • En last but not least een specialist keurmeester met hart voor het ras.

Het aantal ingeschreven honden per ras is groter dan op andere shows, dat verhoogt de waarde van een plaatsing, de beker voor iedere geplaatste hond en het souvenir voor alle honden maken dat het geen show waar alleen aandacht voor de eerst geplaatste is.

Zorg dat U er bij bent, op de grootste Dogachtigen Show ter wereld.
Meer info, de keurmeesters lijst en inschrijven op www.dogachtigen.com.

02.06.2015

Geachte leden,

Graag brengen wij u onderstaande link onder de aandacht omtrent ons gezamenlijke plan Fairfok:

Beantwoording Kamervragen over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk.

Staatssecretaris Dijksma (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/01/beantwoording-kamervragen-over-zieke-rashonden-en-het-fairfok-keurmerk.html

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf

02.06.2015

Met dank aan Bianca Knake voor het uitwerken van de gegevens van de fokschiktheidskeuringen

Om een gezonde populatie te houden is het noodzakelijk dat er een minimaal aantal honden beschikbaar is voor de fokkerij. Nu zien we een grote daling in het aantal nesten. Het is nog te vroeg om hier duidelijke conclusies uit te trekken, maar de verwachting is wel dat er steeds meer dieren beschikbaar komen voor de fokkerij. We zullen het convenant nog langer de tijd  moeten geven voordat we hier harde conclusies uit kunnen trekken.

Cijfers fokschiktheidskeuringen

Tot op heden hebben er 168 honden meegedaan met de fokgeschiktheidskeuringen. Van deze honden zijn er 16 honden niet geslaagd voor de conditietest en 138 wel geslaagd. De overige 14 honden hebben niet hoeven lopen. Dit waren namelijk teven van voor 1 juni 2010.

Bij de fokgeschiktheidskeuring hoort ook de exterieurkeuring. Bij deze keuring kunnen de honden maximaal 680 punten halen. Gemiddeld haalden de honden 475 punten, te zien was dat de punten mooi verdeeld zijn.

Daarna is er ingezoomd op drie onderdelen, de neus, de staart en het lichaam. Voor de neus konden de honden maximaal 20 punten halen. De neuzen worden beoordeeld op de breedte en de neusgaten. Is de neus goed breed en zijn de neusgaten goed open dan krijgt een hond de volle 20 punten. Gemiddeld kregen de bullen 13,7 punten voor de neus. Te zien was dat de neuzen niet mooi verdeeld zijn, aan de weinige staven is te zien dat er weinig verschillende neuzen zijn.

De staart wordt beoordeeld op de vorm en de lengte. De korte pijlstaart zoals in de rasstandaard krijgt hierbij de volle 20 punten. Gemiddeld haalden de honden 10,4 punten. De staarten waren nog minder divers dan de neuzen. Het grootste deel van de staven zit onder de tien punten.

Het lichaam wordt beoordeeld op de ribben, de buikbelijning, de peervorm, de roach, de lengte van de rug en de staartaanzet. De honden kunnen hier maximaal 60 punten voor krijgen. Gemiddeld haalden zij 39,7. De score van het lichaam was wel mooi verdeeld, de lichamen van de bullen zijn dus divers.
Er is ook gekeken naar het gemiddelde gewicht van de honden ten opzichte van de rasstandaard. Reuen wegen gemiddeld 26,9 kilo, ten op zichte van de 25 kilo die in de rasstandaard staat. De teven wegen gemiddeld 23,3 kilo, ten op zichte van de 23 kilo die in de rasstandaard staat.

Al deze gegevens zijn verkregen tijdens de fokgeschiktheidskeuringen. Ze zijn verwerkt met het programma SPSS, een programma speciaal voor statistiek. Met dit programma zijn ook de grafieken gemaakt die in de powerpoint te zien waren.

Daarnaast is er ook een populatieonderzoek gedaan. Hierbij zijn de gegevens gebruikt die via de dekaangiftes zijn binnengekomen en die uit de archieven van de Raad van Beheer komen.

Er zijn vanaf het convenant tot en met 20 mei 59 dekaangiftes binnen gekomen. Van deze dekaangiftes zijn er op 20 mei 21 geboortes aangegeven en 14 honden zijn leeg gebleven. 1 geboorte is via de natuurlijke weg opgegeven!

Voor deze dekkingen zijn er in totaal 31 verschillende reuen gebruikt. 14 van deze reuen zijn één keer gebruikt, de andere 17 zijn 2,7 keer gebruikt.
In het populatieonderzoek is ook gekeken naar de geboortes van de afgelopen jaren. Daar is te zien dat van ongeveer 2002-2009 er gemiddeld 1100 bullen geboren werden. Vanaf 2010, het jaar waarin ook de negatieve media-aandacht begon, is er een daling begonnen in het aantal geboortes. Deze daling werd in 2014 nog sterker. Er zijn toen 453 engelse bullen geboren.

Wordt er ingezoomd op januari 2014 – mei 2015 dan is er te zien dat er voor de invoering van het convenant op 1 juni 2014 een piek te zien in het aantal geboortes. Daarna neemt het af en in oktober 2014 zijn er zelfs geen geboortes gemeld. Het aantal klimt in begin 2015 wel weer omhoog.

Op dit moment zijn er met de fokgeschiktheidskeuring 111 teven en 52 reuen die gebruikt kunnen worden om mee te fokken.

Convenant Engelse Bulldog - Hoe kom je ertoe en hoe gaat het nu?

02.06.2015

Kortsnuitigen informatie avond, 28 mei 2015

Tot onze grote spijt moesten wij op deze donderdag avond vernemen dat de aangekondigde evaluatieavond voor genodigden was om gezet in een informatie avond. Wij betreuren het heel erg dat wij hierdoor niet op tijd onze leden/fokkers hebben kunnen informeren om aanwezig te kunnen zijn.
Wij hopen dat de RvB deze avond zou willen herhalen of de zeer belangrijke presentatie van Dhr. Gert ter Haar voor de fokkers/liefhebbers van de kortsnuiten, die door deze communicatie fout deze avond hebben misgelopen.

De avond werd geopend door Dhr. John Wauben. Mevr. Laura Roest en Bianca Knake deden samen de eerste presentatie over hoe het convenant begon en hoe we er nu voor staan. Op dit moment zijn er 168 honden gekeurd met de fokgeschiktheidskeuringen. Zover hebben wij nu 111 teven en 52 reuen beschikbaar om verder met stamboom mee te fokken. Zie ook op onze website het verslag hierover met de grafieken van Bianca Knake
De 2e presentatie was van Dhr. Gert ter Haar (KNO-specialist). Hij vertelde over zijn ervaringen en onderzoeken naar brachycephalische honden die hij op dit moment uitvoer in een kliniek in Engeland
Door het te ver doorfokken van de kortsnuitigen rassen, hebben deze honden vaak te nauwe luchtwegen en te nauwe gehoor gangen. Dhr. ter Haar behandelde de verschillende ademhalingen, en vertelde hoe je aan de verschillende ademhalingen kan horen waar de obstructie in de luchtwegen zich bevindt.

Dhr. ter Haar liet ook zien wat de beste manieren zijn om obstructies bij Engelse Bullen te onderzoeken. Vaak wordt er een röntgenfoto gemaakt, echter geven deze niet voldoende informatie. Een CT-scans of endoscopie geven een veel beter beeld weer van de ernst van het probleem. Dhr. ter Haar vertelde daarnaast dat dierenartsen moeten leren dat een beetje brachycephaly gewoon kan, dat die honden daar prima mee kunnen leven.

In Dhr. ter Haar zijn presentatie werd het dus heel duidelijk wat brachycephaly van binnen allemaal doet met onze kortsnuit. Ook gaf hij een praktische uitleg aan de keurmeesters hoe je aan het uiterlijk of de ademhaling sommige problemen kunt herkennen. Daarnaast benadrukte Dhr. ter Haar nogmaals dat een beetje brachycephaly geen probleem is, maar dat juist de overdrijvingen voor problemen zorgen.

De 3e presentatie van Dhr. Hildewart Hoenderken ging over de verschillen tussen de conditietest bij de Mopshonden en de Engelse Bulldog. De testen komen grotendeels overen, echter is de test van de Engelse Bul uitgebreider en beschikbaar voor alle mensen die fokken met stambomen. Bij de Mopshonden is de conditietest alleen voor leden van Commedia en hier worden verder geen consequenties aan verbonden.

De laatste presentatie kwam van Dhr. Theo van der Horst. Hij vertelde over wat hij in de als keurmeester allemaal ziet en wat er volgens hem beter kan.
Zijn grootste advies was: keurmeesters, lees de rasstandaard! Dhr. van der Horst gaf zijn mening over hoe een Engelse Bulldog een gezonder uiterlijk zou kunnen krijgen binnen de rasstandaard. Hij gaf daarbij ook enkele voorbeelden van uiterlijkheden die overdreven zijn. Als voorbeeld de neusrimpel , een te zware neusrimpel kan voor grote problemen zorgen, in de rasstandaard staat dat de neusrimpel indien aanwezig nooit nadelige invloed op het zicht en de neus van de hond mag hebben. De neusrimpel hoeft dus niet eens aanwezig te zijn volgens de rasstandaard. Zijn conclusie was dat de Engelse bulldoggen meer naar de rasstandaard gefokt moeten worden en dat de keurmeesters hier meer naar moeten gaan keuren.

Dhr Rony Doedijns gaf de mensen nog de gelegenheid enkele vragen te stellen.

De avond werd afgesloten door Dhr. John Wauben.

21.05.2015

Er zijn al meerdere informatieavonden geweest bij de RvB waarbij is uitgelegd dat bij honden eerst wordt gekeken of er 20 honden/pups worden verkocht
(of in pension zitten etc.). (de oude regeling van het honden en kattenbesluit blijft dus bestaan)

Dus wanneer je onder dit aantal van 20 blijft hoef je geen vakbekwaamheid te behalen.

Let wel, wanneer je zelf hebt aangegeven dat je bedrijfsmatig dieren houdt (een UBN nummer hebt aangevraagd), dan moet je wél aan alle regels voldoen.

Voor meer informatie: http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/RVB_Raadar_2015_2_special_houders_fairfok.pdf

23.03.2015

Uitslagen fokgeschiktheidskeuring aangevuld tot februari 2015

Klik hier voor meer informatie

23.03.2015

Convocatie voor de Algemene Vergadering van de Engelse Bulldog Club Nederland.

Deze vergadering zal worden gehouden op 12 april 2015, aanvang 14.00 in 'Dogcenter Zaltbommel', Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk

DOWNLOAD HIER DE AGENDA

18.03.2015

Reactie Dijksma op plan voor verbetering welzijn rashonden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken kwam deze week met een reactie op het projectplan ‘Fairfok. In dit plan zijn maatregelen beschreven die diverse partijen uit de gezelschapsdierensector gaan treffen om het welzijn en de gezondheid van de rashond in Nederland te verbeteren.

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat alle partijen samenwerken. De Raad van Beheer, als koepelvereniging van de Nederlandse rashondenfokkerij, heeft de voortrekkersrol op zich genomen. Deze heeft circa 250 verenigingen en alle honden met een Nederlandse stamboom worden hier geregistreerd. De Raad onderkent de problematiek in de (ras)hondenfokkerij en haar eigen rol daarin, maar geeft ook aan dat zij geen directe invloed op fokkers van honden zónder stamboom heeft. De Raad roept deze fokkers op ook hun verantwoordelijkheid te nemen en stelt zijn expertise en ervaring graag ter beschikking.

Het plan is ambitieus. Zo wil men de huidige stamboom uit laten groeien tot een soort keurmerk. In 2018 moet de hondenfokkerij een diervriendelijke en verantwoordelijke sector zijn waarbij gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van de hond bepalend zijn voor de fokkers. Men wil ook een reductie van het aantal zieke rashonden van circa 40% anno 2014 naar 10% in 2024. Keurmeesters krijgen een nascholingsverplichting. In 2016 worden op shows de beste van het ras beoordeeld door onafhankelijke dierenartsen en dierenartsen werken conform de richtlijn erfelijke gebreken.

De staatssecretaris verwacht dat de Raad, in samenwerking met de betrokkenen uit de sector, in de komende jaren kan laten zien dat ze serieus vooruitgang boeken en een beweging in gang kan zetten waarbij het fokken van gezonde honden voorop wordt gesteld. Bij de uitvoering van het projectplan Fairfok wil Dijksma de sector waar mogelijk faciliteren en bijdragen aan de begeleiding van het uitvoeringsproces.

Het projectplan ‘Fairfok’ is met diverse betrokken partijen uit de gezelschapsdierensector tot stand gekomen: Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College. De Dierenbescherming heeft hieraan als kritische participant deelgenomen.

Lees hier het volledige plan.

Bron: LICG

26.02.2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u ter informatie de flyer van de Huishondbeurs! De ontmoetingsplaats voor hondenliefhebbers en professionals op het gebied van hondengezondheid & -welzijn.

Voor meer informatie zie ook: de website: www.huishondbeurs.nl/
Uiteraard heeft de Huishondbeurs ook een eigen Facebook-pagina.

Met vriendelijke groet,
Namens stichting Alert
Cindy Hendriks

 

05.02.2015

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren 

Geacht bestuur, 

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.

Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer. Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar. Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Links:

http://www.houdenvanhonden.nl/
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/media/raad-van-beheer-volop-in-beweging/ 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer
Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

22.12.2014

Beste EBCN leden,

Zoals in onze laatste nieuwsbrief vermeld stond zouden wij vandaag op 22 december het eerste evaluatie gesprek hebben.

Helaas door omstandigheden zal deze worden verschoven

Wij houden u op de hoogte

 

Mvg
Debbie Sas
Kynologische zaken

24.11.2014

Beste EBCN leden,

Van 12 tot met 14 december 2014 zal LABOKLIN aanwezig zijn op de "Holland Cup & Winner Show" in Amsterdam. In onze stand zijn dierenartsen aanwezig om de vragen van u te beantwoorden en om DNA monsters af te nemen. Zijn er nog leden die bijvoorbeeld een ISAG 2006 DNA profiel nodig hebben, kom vooral langskomen. Gedurende deze 3 dagen zullen wij alvast de nieuwe prijzen van 2015 voor onze genetica testen rekenen. Aangezien de prijzen voor clubleden komend jaar zullen dalen, betekent dit voor de meeste testen een extra korting van ±10% (t.o.v. 2014). Dus kom vooral langs bij onze stand, wij helpen u graag! Een uitgebreid overzicht van onze test mogelijkheden vindt u in de bijlage.

Voor leden die niet tijdens de winner aanwezig zijn is het wel mogelijk om van deze actie gebruik te maken door (voor een officieel certificaat) een monster te laten nemen door hun eigen dierenarts de dichte envelop mag dan afgegeven worden bij ons in de stand door een kennis. (Graag een kopie van de stamboom en een bewijs van lidmaatschap in de envelop bijvoegen.)

Heeft u voor die tijd nog vragen neem gerust contact met ons op via service.nl@laboklin.com of 085-4890580.

Met vriendelijke groet,
Alexandra Knossenburg Dierenarts

Download formulier - Genetica Hond

13.08.2014

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 1 juni 2014 gelden er aanvullende regels voor de stamboomafgifte voor de Engelse Bulldog. Een belangrijk onderdeel hiervan is de fokgeschiktheidskeuring, deze bestaat uit een conditietest, patella luxatie onderzoek en een exterierkeuring. 

De afgelopen maanden hebben al verschillende fokkers met hun hond(en) deelgenomen aan deze keuring! Echter valt het aantal inschrijvingen voor de keuringen tegen en hebben we om die reden besloten om de keuring van 20 September niet door te laten gaan.  

De eerst volgende keuring staat gepland voor 24 augustus te Zwolle en ook voor deze keuring hebben we nog een aantal inschrijvingen nodig om deze door te kunnen laten gaan.  

De overige keuringen staan dit jaar gepland op:

 • 18 oktober te Zaltbommel; hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
 • 22 november (locatie nog te bepalen).

Voor de keuring van 24 augustus kunt u zich nog tot uiterlijk aanstaande vrijdag aanmelden via: http://www.raadvanbeheer.nl/inschrijvingen-aanvragen-en-bestellingen/inschrijving-fokgeschiktheidskeuring-engelse-bulldog  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen door een e-mail te sturen naar bulldog@raadvanbeheer.nl.  

Met vriendelijke groet,
Barbera Hollmann
Afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW)

17.07.2014

WEGENS HET EXTREME WARME WEER HEEFT DE RAAD VAN BEHEER, GEHEEL TERECHT BESLOTEN,
OM ZATERDAG 19 JULI, DE AANKEURING NIET DOOR TE LATEN GAAN.
MENSEN DIE ZICH HADDEN INGESCHREVEN KRIJGEN HIER UITERAARD BERICHT VAN VIA DE RAAD VAN BEHEER.

22.05.2014

Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA- afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden. De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en -afstammings- controle is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

Folder : DNA-afname en -afstammingscontrole Informatie voor fokkers

19.05.2014

Geachte,

In 2011 is de lijst met “Ras Specifieke Instructies” geïntroduceerd. Naast algemene aandachtspunten die binnen alles rassen kunnen voorkomen worden voor rassen, waarbij dit noodzakelijk is gebleken, specifieke aandachtspunten per ras beschreven.

Voor de rassen die zijn opgenomen in deze lijst is destijds een algemeen formulier voor al deze rassen opgesteld. Het doel van deze formulieren is om de aandachtspunten binnen deze rassen, die door keurmeesters kunnen worden geconstateerd, te inventariseren en te monitoren. Inmiddels wordt er al enige tijd met deze formulieren gewerkt en is gebleken dat het niet altijd de gewenste gegevens oplevert. Helaas hebben we ook moeten constateren dat het formulier vaak niet volledig wordt ingevuld of niet correct. Om die redenen is er besloten om een nieuw RSI formulier te ontwerpen.

Voor ieder ras opgenomen in de “Ras Specifieke Instructies” is er nu een apart formulier waarop de specifieke aandachtspunten volgens deze instructies al zijn aangegeven. Op deze manier is het niet alleen makkelijker om het formulier in te vullen maar zijn de aandachtspunten ook beter te inventariseren. Het invullen van het formulier voor deze rassen blijft natuurlijk verplicht!

Daarnaast is er één algemeen formulier voor alle overige rassen. Een keurmeester kan dit formulier invullen als er opgemerkt wordt dat er bepaalde aandachtspunten voorkomen binnen een bepaald ras, die vermeldt moeten worden. Het invullen van deze formulieren is niet verplicht, maar indien er aandachtspunten worden geconstateerd is het natuurlijk in het belang van het ras om deze punten te benoemen!

De formulieren zijn terug te vinden via Raad van Beheer / regelgeving http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/ras-specifieke-instructies-rsi/ als PDF in het Nederlands

en via http://www.raadvanbeheer.nl/en/raad-van-beheer/regulations/breed-specific-instructions-bsi/ in het Engels 

Om het voor de organiserende verenigingen eenvoudiger te maken de formulier digitaal te koppelen aan hun database hebben wij in de rassenlijst aangegeven of een bepaald ras een aandacht ras is of niet. U vindt hier een formuliernummer dat correspondeert met het formuliernummer van het aandacht ras. Voor het maken van samenvoegbestanden hebben wij voor de organiserende verenigingen de formulieren ook nog een keer in Word op de website geplaatst.  

Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns (kynologisch directeur)

 

07.04.2014

Fokgeschiktheidskeuring 15 maart 2014

Een spannende dag voor velen. Niet alleen voor de organisatie maar zeker voor de deelnemers die het toch maar aandurfden om het spits af te bijten.
Voor de keuring begon was er een inleiding van John Wauben van de Raad van Beheer.
Hij begon met te uiten hoe trots hij nu al was en dat hij blij is met de inschrijving van de 25 deelnemers die aan de eerste keuring gaan deelnemen.
Fijn dat het nu dan eindelijk van start kan gaan na alle onderhandelingen en planningen.
Hij noemt het de eerste stap naar een gezonder ras.
Na zijn inleiding en uitleg over het dagprogramma kregen we nog een lezing van rasspecialist John Williams en Dierenarts Walter Strikkers.
John Williams sprak over de exterieurkeuring in relatie tot de fokgeschiktheid en de conditietest en benadrukte dat een bulldog kracht moet uitstralen.
Walter Strikkers richtte zich uiteraard op de gezondheidsaspecten van ons ras en waarschuwde voor het gevaar van overdrijving.
Beide heren zorgden voor een uitgebreide uitleg over de rasstandaard en de problemen die kunnen ontstaan door ‘verkeerd fokken’. (Zie ook hun uitleg elders op de site van de E.B.C.N.)
Het mag gezegd worden dat het samenspel tussen de heren super was. Als John Williams op een punt kwam waar Walter Strikkers wat meer over wilde vertellen c.q. uitleggen dan nam hij het woord even over en visa versa.
Aanwezig in de zaal waren oude en nieuwe fokkers en zo ook beide rasverenigingen de B.C.N en de E.B.C.N.
De minister van Dier en Welzijn, de K.N.V.D. en de hondenbescherming gaven ook even acte de présence.
Uiteraard waren er ook diverse keurmeesters aanwezig die gretig de presentatie van de heren tot zich namen en ook hun eigen inbreng gaven.

In totaal waren er 11 reuen en 14 teven om aan te keuren deze dag, die door velen gezien werd als de ‘generale repetitie’.

Nog even en erkende fokkers of hobby fokker kunnen straks niet meer de Engelse Bulldog fokken zonder de ouders door deze fokgeschikheidskeuring heen te krijgen en te voldoen aan de andere voorgeschreven testen. Doe je dat niet dan krijg je simpelweg geen stambomen voor je pups.
Gebruik je een reu uit het buitenland dan gelden dezelfde regels.

Als ik naar de motivatie van de deelnemers vraag krijg ik diverse reacties. Hieronder volgen er enkele.

 • De regels worden nu breder uitvoerbaar dan bv. alleen binnen de clubs.
 • Shows lopen zijn nu niet meer nodig en ik vind dat een plus punt.
 • Mijn reu heeft al nakomelingen en we willen zeker weten dat de reu nog eens te gebruiken is

en dat hij gezonde nakomelingen voortbrengt.

 • Ik laat m,n fokreu keuren omdat ik nog div. dekkingen heb uitstaan en ik wil hem in de toekomst ook gebruiken op mijn eigen teefje. Zo kan ik de mensen daar een stukje zekerheid in geven.
 • Wil laten zien dat ik een serieuze fokker ben en op deze manier van keuren zegt een stamboom straks echt wat over de gezondheid.
 • Ik ben hier vanuit een verantwoordelijkheids gevoel en uiteindelijk hoop ik dat het imago van ons ras verbetert.
 • Het is belangrijk voor ons ras, zo kan ik een bijdrage leveren aan een gezondere populatie.
 • Met het oog op de toekomst zeker willen weten met een gezonde hond verder te gaan met de hoop op gezonde nakomelingen.

De honden ondergaan relaxt alle handelingen en lopen hun rondjes (sommige baasjes hadden meer moeite met het volhouden dan de bullen haha).
Er komen diverse type bulldogs voorbij de ene zie ik bijna fluitend lopen en weer anderen zie je na een paar rondjes al wat inkakken.
Zo kun je zelfs ‘langs de lijn’ al verschillen in conditie zien.
Gezegd moet worden dat het looptempo hoger ligt dan gewoon wandelen.
De sfeer alom kan ik alleen maar omschrijven als ‘goed met hier en daar gezonde spanning’, en als ik de deelnemers om hun reactie achteraf vraag krijg ik als antwoord eigenlijk bijna alleen maar lof over deze dag
Een paar citaten:

 • perfect zo  
 • vond het meevallen
 • wachten duurt wel lang maar dat heb je op show ook
 • logistiek bij binnenkomst kan beter 
 • goeie feedback
 • volgend keer graag ervaren mensen
 • een onzekere dierenarts geeft ook onzekerheid bij de eigenaar,
 • geen competitie.

Ik, die deels geholpen heb en deels druk was met de interviews vond het een geslaagde dag.
En dat bleek wel uit het hoge aantal uitgekeerde certificaten. Slechts 3 bullen kwamen niet door de tetst heen. En dat noem ik spijkers met koppen slaan.

In de Bullmania komt er van deze dag nog een uitgebreid verslag waarin ik ook de keurmeesters, de dierenartsen en de Raad van Beheer om hun kijk op de dag aan woord laat.

Jullie enige echte reizende Bulldog-reporter Ellen de Jong “Bullmania“

 

31.03.2014

Convocatie voor de Algemene Vergadering van de Engelse Bulldog Club Nederland
Deze vergadering zal worden gehouden op 5 april 2014 in de Sporthal te Berghem.
Osseweg 38a, 5351 AE Berghem. Aanvang 14.00

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen van het aantal stemgerechtigde leden
  4. Beroep tegen ontzetting uit het lidmaatschap. Zie ook beroepschrift in deze Bullmania.
   Toelichting: Het bestuur heeft op 10 oktober 2013 een voorgenomen besluit genomen tot ontzetting uit hun lidmaatschap van een negental leden. Dit besluit is genomen na een verzoek daartoe van een 17-tal leden. De reden is dat de negen de vereniging op onredelijke wijze benadelen en in strijd hebben gehandeld met de statuten, reglementen en/of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging. Zij hebben tegen de schorsing die daarmee gepaard ging bezwaar gemaakt. Op verzoek van hun raadsman is dat bezwaar vervolgens beschouwd als een bezwaar tegen het voornemen tot de ontzetting zelf. Op het bezwaar is afwijzend door het bestuur beslist. Vervolgens is het (voorgenomen) besluit tot ontzetting voorgelegd aan uw Algemene Vergadering van 24 november 2013. De ALV heeft het bestuur toen groen licht gegeven. Vervolgens heeft het bestuur het definitieve besluit tot ontzetting genomen. Daartegen is beroep ingesteld door de negen. Dat beroep wordt nu behandeld in de Algemene Ledenvergadering.
  5. Vaststelling van de notulen  AV april 2013 (publicatie Bullmania 2013 no. 2)
  6. Vaststelling van de notulen BAV november 2013 (deze Bullmania )
  7. Jaarverslag penningmeester 2013 met o.a. balans en V&W rekening, begroting 2014. (deze Bullmania)
  8. Verslag kascommissie.
  9. Benoeming kascommissie.
  10. Verslag secretaris 2013 (deze Bullmania)
  11. Verslag kynologische zaken 2013 (deze Bullmania)
  12. Verslag evenementen commissie 2013 (deze Bullmania)
  13. Verslag puppy-info 2013 (deze Bullmania)
  14. Verkiezing  bestuursleden.  Volgens rooster aftredend en herkiesbaar de heer B. van Willigen en mevr. D. Sas. Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen door tien of meer stemgerechtigde leden. De voordracht moet ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. (Statuten art. 19. lid 4)
  15. Voorstel tot wijziging van Fokreglement i.v.m. invoering convenant. (deze Bullmania)
  16. Voorstel tot wijziging van koopovereenkomst i.v.m. invoering convenant.
   Het betreft de volgende artikelen:
  • In aanmerking nemende dat: i.p.v. In aanmerking nemende - dat bij het ras……..    moet worden   -  bij het ras…..
   toevoegen aan laatste alinea na regelgeving van de Raad van Beheer, in het bijzonder hetgeen verwoord is in het convenant…..
  • 2 A en B (beide hoofdletter of beide kleine letter) i.p.v. exterieurkwalificaties en nummer gezondheidsonderzoek uitslagen van : Conditietest, Patella luxatie, Exterieur beoordeling, ECVO, HUU-test
  • 5 ….. Hond moet zijn hond..
  • 9. Laatste zin over de gezondheidsonderzoeken verplaatsen naar 8 als laatste zin.
  1. Voorstel tot wijziging van artikel 37 lid 2 van de statuten.
   De huidige tekst luidt: De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen.
   Wijzigingsvoorstel: De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, per post of per
   e-mail of door publicatie in het clubblad.
   Voor het wijzigingen van statuten is de aanwezigheid van ten minste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden noodzakelijk. Aangezien dit aantal waarschijnlijk niet gehaald zal worden tijdens deze vergadering is na afloop van deze vergadering een tweede vergadering uitgeschreven.
  2. Bullmania
  3. Vaststellen keurmeesters KCM 2015
  4. Rondvraag
  5. Sluiting door de voorzitter.

Convocatie voor de 2e Algemene Vergadering van de Engelse Bulldog Club Nederland
Deze vergadering zal worden gehouden op 5 april 2014 in de Sporthal te Berghem.
Osseweg 38a, 5351 AE Berghem. Aanvang na afloop van de 1e vergadering.

Agenda 2e AV 2014

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststelling van het aantal stemgerechtigde leden
  4. Voorstel tot wijziging van statuten zoals verwoord op de agenda van de eerste algemene vergadering  gehouden op 5 april 2014.
  5. Sluiting door de voorzitter.

   

07.01.2014

Beste leden van de Engelse Bulldog Club Nederland,

Sinds kort heeft LABOKLIN een samenwerking met de Engelse Bulldog Club Nederland. Dit betekend dat u korting kunt krijgen op onze genetica testen. Voorwaarde hiervoor zijn dat u bij het insturen van een test een kopie van u lidmaatschapsbewijs meestuurt. Om de club op de hoogte te houden vragen wij u om naast uw e-mailadres ook het e-mailadres van de club in te vullen zodat zij ook alvast de uitslag ontvangen. Een kopie van het officiële certificaat moet nog wel door u zelf naar de EBCN opgestuurd worden.

Officiële certificaten kunnen alleen verstrekt worden indien een dierenarts heeft getekend dat de afnamen bij het juiste dier heeft plaatsgevonden. De dierenarts kan 2 swabs of EDTA-bloed afnemen. Beide methode zijn mogelijk. Buizen voor bloed afnamen sturen wij alleen naar de dierenarts de rest van de spullen kunnen wij wel naar u toesturen. Bestellen van deze spullen en voor vragen kunt u mailen of bellen naar service.nl@laboklin.com of 0031-(0)85-4890580.

Met de korting die wij geven kunnen wij o.a. het volgende bieden:
Hyperuricosuria (HUU) test €50,62 incl. BTW
DNA profiel €45,82 incl. BTW

Voor onze complete lijst met testen neem vooral contact met ons op.
LABOKLIN GmbH&Co.KG
Verlengde Klinkertstraat 6
6433 PL Hoensbroek (NL)
Tel: 0031 (0)85 4890580
Email service.nl@laboklin.com

27.12.2013

Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers
Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups vanaf 1 juni 2014

Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor  verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.
Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.
De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekaangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.
Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Gezondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten.

Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. De meest voorkomende vragen en antwoorden staan vermeld op de website van de Raad van Beheer.
Voor meer informatie ga naar www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

 

24.12.2013

Het convenant is nu een feit, geen weg meer terug nu enkel nog vooruit.

Om het convenant te lezen klikt u op de volgende link: Engelse Bulldog convenant

De Raad van Beheer en de afgevaardigden van de rasverenigingen van de Engelse Bulldog hebben op 14 december 2013 het convenant getekend tijdens de winner show.

De twee Engelse Bulldog rasverenigingen, de Engelse Bulldog Club Nederland(EBCN) en de Bulldog Club Nederland (BCN), hebben samen met de Raad van Beheer een convenant gesloten.

De beide rasverenigingen hebben elkaar gevonden in de gezondheidsbelangen van het ras en hebben samen hard gewerkt aan de totstandkoming van het convenant.

Vanaf 1 juni 2014 zullende Engelse Bulldoggen die worden ingezet in de fokkerij aan extra regels moeten voldoen, wil men de pups kunnen laten inschrijven in het Nederlandse Honden stamboek.

De rasverenigingen en Raad van Beheer zijn het er erover eens dat aanvullende maatregelen nodig zijn om een nog gezondere Engelse Bulldog te krijgen en de toekomst van het ras in Nederland veilig te stellen.

Alle Engelse Bulldoggen die worden ingezet voor de fokkerij zullen een conditietest moeten ondergaan, zullen worden gekeurd op (extreme) uiterlijke raskenmerken en worden gecontroleerd op knieschijfproblemen.

Ook wordt er gecontroleerd op oog- en blaasproblemen. Er komt een beperking op de inzet van reuen en teven, zodat de genetische diversiteit wordt bevorderd.

Vooruitlopend op de Wet Dieren mogen er bij de Engelse Bulldog per hond niet meer dan twee keizersneden plaatsvinden.

22.11.2013

Op naar een gezondere Engelse Bulldog

Er is in Nederland veel maatschappelijke en politieke druk om het dierenwelzijn te verbeteren. Het voorkomen van gezondheids-en welzijnsproblemen bij honden is hierbij een belangrijk onderwerp.
De aangesloten rasverenigingen bij de Raad van Beheer, Engelse Bulldog Club Nederland en Bulldog Club Nederland, houden zich bezig met de belangenbehartiging van het ras Engelse Bulldog. De Raad van Beheer en de rasverenigingen stellen zich (statutair) de bevorderingen van het welzijn en de gezondheid van honden, in dit geval de Engelse Bulldog ten doel.

Wanneer er gefokt met honden zijn gezondheid, gedrag en welzijn leidend. Dit impliceert dat pas als gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van reu, teef en puppy’s zo veel als mogelijk geborgd zijn er bij het fokken ook op andere punten, zoals uiterlijk gestuurd kan worden. Een ieder heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. In artikel lll.14A van het Kynologische Regelement (KR) is de mogelijkheid opgenomen om nadere voorwaarden te stellen aan de inschrijvingen van alle honden van een bepaald ras in de Nederlandse Stamboekhouding, ongeacht of de fokker lid is van een aangesloten rasvereniging, indien er sprake is van een ernstige bedreiging van het voortbestaan van het ras.

Wij als Raad van Beheer en rasverenigingen nemen deze verantwoordelijkheid en streven er naar om nog voor eind van dit jaar een convenant af te sluiten, waarin word vastgelegd welke aanvullende eisen aan de fokkerij van de Engelse Bulldog zijn verbonden. In het convenant zullen onder andere maatregels geformuleerd worden op het gebied van fokkerij en keuringen. Uitgangspunt voor alle betrokkenen is dat gezondheid, gedrag en welzijn belangrijker worden gevonden dan het uiterlijk.

De in het convenant geformuleerd maatregelen zullen geëvalueerd worden. De wijze waarop dit zal gebeuren worden in het convenant beschreven.

Convenant Engelse Bulldog

 

De rol van verwantschap in de fokkerij

 

20.11.2013

Verslag

Na lang wachten hierbij het Verslag van het Engelse bulldog project 2011 – 2013

In opdracht van de Raad van Beheer in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde, UU onder leiding van Dr. Gert ter Haar

Klik hier voor het verslag

 

08.11.2013

De LICG rassenbijsluiter

Geachte bestuursleden,

In de afgelopen jaren heeft uw rasvereniging meegewerkt aan het tot stand komen van een LICG Rassenbijsluiter voor uw ras. Wij zijn erg blij met uw medewerking en hopen dat u tevreden bent met het eindresultaat. Met de rassenbijsluiters wil het LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) duidelijke en objectieve informatie geven over de diverse rassen, zodat mensen die een hond overwegen de juiste keuze maken.
Een goede match tussen hond en eigenaar is immers de basis voor een goed welzijn van de hond en meer voldoening en plezier voor de eigenaar. We zullen het aantal rassenbijsluiters dan ook blijven uitbreiden.

Wij hopen dat u en uw leden de rassenbijsluiter een nuttige aanvulling vinden voor de eigen website en een handige manier om goede informatie te geven aan potentiële nieuwe eigenaars!

05.02.2013

De strijd van de overheid gaat verder en zeker niet ten onrechte !!!!!

Kamer wil einde aan fokken rashonden met aangeboren afwijkingen

04-02-2013

De regering moet vaart zetten achter het onderzoek naar welzijnsproblemen van rashonden met erfelijke aandoeningen. Een meerderheid van de Kamer steunde een motie van de Partij voor de Dieren die hierom vraagt.  Ongeveer veertig procent van alle rashonden lijdt aan erfelijke afwijkingen die een ernstige beperking vormen voor het welzijn van deze dieren.  Al eerder werd de regering dankzij een motie van de Partij voor de Dieren opgedragen strenge welzijnsnormen te stellen aan het fokken van honden en andere dieren. Met de uitvoering van die motie werd echter teveel getreuzeld. De Partij voor de Dieren drong daarom aan op een snellere aanpak van de welzijnsproblemen in de fokkerij en wist ook daarvoor een Kamermeerderheid achter zich te krijgen.

Het fokken op uiterlijke raskenmerken bij honden is compleet doorgeslagen. De erfelijke afwijkingen die welbewust worden doorgefokt tasten het welzijn en de gezondheid van honden ernstig aan. Zo kunnen Bulldogs vaak nauwelijks normaal ademen door hun platte neus, hebben Cavalier King Charles Spaniels zo’n kleine schedel dat er niet genoeg plek is voor hun ogen en hersenen en hebben Shar Peis zoveel rimpels dat zij er verschillende huidaandoeningen op na houden en last hebben van eczeem en ontstekingen. De Partij voor de Dieren is van mening dat dieren nooit gefokt mogen worden puur op uiterlijke kenmerken met negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van dieren.

Al in 2011 werd een motie van de Partij voor de Dieren met algemene stemmen aangenomen die de regering verzocht om de door de Raad voor Dieraangelegenheden geformuleerde kaders voor de fok van honden op te nemen in de aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur gezelschapsdieren. De kaders houden in dat het welzijn van de dieren voorop moet staan, en niet de uiterlijke kenmerken van een ras. De motie stelt dat dit voor alle dieren moet gelden. Erfelijke afwijkingen vormen tenslotte niet alleen bij honden een groot probleem; ook met katten, konijnen en andere dieren wordt teveel op uiterlijk gefokt ten koste van het dierenwelzijn.

Tot nu toe kreeg de motie te weinig gevolg. Daarom heeft de Partij voor de Dieren gevraagd het onderzoek naar het fokken van dieren met erfelijke aandoeningen uit te breiden naar meer rassen per jaar en zo het onderzoek te versnellen. De motie kreeg brede steun, alleen CDA en VVD stemden tegen.

Esther Ouwehand: “Erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken staan al jaren met stip op nummer één als oorzaak van ernstig dierenleed bij rashonden. Het is onethisch om puur op uiterlijk te selecteren zonder rekening te houden met het welzijn van de dieren. Hier moeten we zo snel mogelijk een einde aan maken.”

Motie Thieme: onderzoek naar fokken van rashonden versnellen

24-01-2013

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat 40% van de rashonden lijden aan erfelijke afwijkingen;
constaterende, dat er al in 2011 een motie van de Partij voor de Dieren met algemene stemmen is aangenomen die de regering verzoekt om de door de Raad voor Dieraangelegenheden geformuleerde kaders voor de fok van honden en andere dieren op te nemen in de aangekondigde AMvB gezelschapsdieren,
verzoekt de regering, het onderzoek naar het fokken van dieren met erfelijke aandoeningen uit te breiden naar meer rassen per jaar en zo het onderzoek te versnellen, en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status: Aangenomen
Voor: PvdD, PVV, SGP, 50Plus, D66, GL, PvdA, SP, CU
Tegen: VVD, CDA

 

06.12.2012

Toekomst van de rashondensector

Toekomst aan een zijden draadje

De levensvatbaarheid van de rashondensector hangt aan een zijden draadje. Als de sector niet op korte termijn maatregelen neemt om het structurele probleem van de gezondheids- en welzijnsproblemen bij rashonden aan te pakken, zal de druk van de journalistiek en de politiek op de sector alleen maar toenemen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een uitbasting vanuit de maatschappij die het functioneren van rashondenverenigingen én individuele hondenhokker hard zal raken. De situatie is levensbedreigend. Dat is de pittige conclusie van het onderzoek over de toekomst van onze rashonden sector.

RAADAR - Raad van Beheer Nieuwsbrief

   

05.11.2012

Handboek fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt.

Hierbij treft u een digitale versie van het boek Het Fokken met rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt.
Het boek is ontwikkeld als onderdeel van het project verwantschap. Het project verwantschap is een initiatief van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland samen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het project verwantschap maakt onderdeel uit van het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer: op weg naar de gezonde rashond.
De uitvoering van dit project is gedaan door wetenschappers van Wageningen University & Research center. In het project verwantschap is er software ontwikkeld om inteelt en verwantschap binnen rashondenpopulaties te monitoren en te voorspellen. Rasverenigingen kunnen met behulp van deze software inzicht krijgen in de populatie van hun ras, maatregelen doorrekenen en gefundeerde keuzes maken voor een verantwoord fokbeleid met als doel een gezonde rashond. Het boek is bedoeld als handboek en naslagwerk bij het gebruik van de software om zo de benodigde kennis te ontwikkelen. Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral geschreven voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van fok technische commissies. Hiermee kunnen zij binnen hun vereniging samen met de fokkers maatregelen treffen die nodig zijn om tot gezonde rashondenpups te komen. De weg daartoe is en blijft moeilijk. Met dit boek en het gebruik van de software zijn er voldoende handvatten om een beleid te vormen voor het verantwoord fokken van rashonden.

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/handboek-fokken-van-rashonden/

De rasvereniging heeft ook een taak bij het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de rashonden door het opstellen van een verantwoord fok doel en de bijbehorende fokkerijmaatregelen.    

22.10.2012

Raad  van  Beheer  werkt  samen  met  overheid  aan  vermindering  inteelt  bij  rashonden  

De  Raad  van  Beheer,  het  overkoepelend  orgaan  op  het  gebied  van  rashonden  in  Nederland,  werkt   samen  met  het  ministerie  van  EL&  I  aan  de vermindering  van  inteelt  bij  rashonden  met  een   stamboom.  De  Raad  van  Beheer  financiert  sinds  2011  samen  met  het  ministerie  het  project   verwantschap.  Het  project  verwantschap  heeft  tot  doel  het  zorgvuldig  bewaken  en  beheren  van   populaties  van  rashonden  met  een  stamboom.
De  uitvoering  van  het  project  ligt  bij  wetenschappers  van  Wageningen  University  &  Research  center.        
Daarnaast  is  er  een  klankbordgroep  ingesteld  met  vertegenwoordigers  uit  de  sector  en  diverse   welzijnsorganisaties.    

Een  groot  probleem  binnen  de  fokkerij  van  rashonden  is  de  toename  van  inteelt  binnen...............

LEES MEER

 

 

13.07.2012

Overheidsonderzoek hondenrassen goed vervolg op maatregelen Raad van Beheer

Geacht secretariaat,

De presentatie van de analyse over de toekomst van onze sector tijdens de laatste AV krijgt al sneller dan verwacht het voorspelde vervolg.
Gisteren heeft Staatssecretaris Bleker aangekondigd dat er nog dit jaar een onderzoek komt naar de welzijns- en gezondheidsproblemen bij twee hondenrassen: de Franse Bulldog en de Chihuahua. De verwachting is dat het onderzoek eind van dit jaar zal starten. 

Op basis van de brief hebben wij onderstaande reactie geplaatst op onze website en overige media. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet, 
Raad van Beheer

------------------------------- 
Overheidsonderzoek hondenrassen goed vervolg op maatregelen Raad van Beheer

Het ministerie van E, L & I heeft op 11 juli 2012 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven jaarlijks onderzoek te laten verrichten naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij 2 dierrassen. Doel is het in kaart brengen van veelvoorkomende schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken. De betrokken rasverenigingen kunnen dan worden aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van deze problemen.

Voor het eerste jaar zullen twee hondenrassen onderzocht worden: de Franse Bulldog en de Chihuahua.

Plannen overheid liggen in het verlengde van genomen maatregelen Raad van Beheer 
De Raad van Beheer deelt de zorgen uit de brief van de overheid. De Raad van Beheer heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de gezondheid van de rashond te verbeteren.  Onlangs nog hebben de Nederlandse hondenverenigingen een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen.

Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden. Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren. De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

De Raad van Beheer ondersteunt het initiatief van de overheid. Het initiatief ligt in het verlengde van   de verandering die door de Raad van Beheer in gang is gezet. De onderzoeken van de overheid zijn een goed vervolg en passen binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond als geheel.

De brief van de overheid is terug te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/12/onderzoek-misstanden-fokkerij-hondenrassen.html

Voor meer informatie over het fokbeleid van de Raad van Beheer zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid

01.06.2012

Fokverbod zieke rashonden

Geacht secretariaat, bestuur,

Naar aanleiding van de genomen besluiten op de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer van donderdag 24 mei is onderstaande publicatie verspreid naar de pers.

Fokverbod zieke rashonden

Nederlandse hondenverenigingen hebben een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen. Een DNA afstammingscontrole wordt verplicht. Hiermee willen hondenverenigingen de gezondheid en het welzijn van rashonden in Nederland verbeteren.

Deze koerswijziging is aangenomen door een overgrote meerderheid van de Nederlandse hondenverenigingen op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de koepelorganisatie van rashondenverenigingen, op donderdag 24 mei jongstleden. Vicevoorzitter John Wauben van de Raad van Beheer spreekt van een historisch besluit. “Na jaren van intensieve discussies hebben hondenfokkers besloten een grote stap te zetten op weg naar een gezondere rashond”, aldus Wauben.

Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden. Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden  en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren. DNA afstammingscontrole is het sluitstuk voor het nieuwe en strengere fok- en gezondheidsbeleid.

De nieuwe maatregelen passen binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond als geheel. De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen, en in landelijke fokkersopleidingen.

Voor meer informatie over het duurzame fokbeleid zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid

Tevens zijn er naar aanleiding van een artikel in het NRC al meerdere publicaties geweest:
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/05_mei/29/binnenland/Fokken-met-zieke-rashond-verboden.xml
http://www.nd.nl/artikelen/2012/mei/29/verbod-op-fokken-met-zieke-rashond
http://binnenland.nieuws.nl/699263/verbod_op_fokken_met_zieke_rashond
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/29/verbod-op-fokken-met-zieke-rashond/

Met vriendelijke groet, 
Raad van Beheer

Namens de portefeuillehouder Fokbeleid, John Wauben

 

10.05.2012

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur, secretariaat,

Bijgaand ontvangt u een speciale Raadar met als thema DNA-afname.
Er blijken nog een aantal onduidelijkheden en vragen te zijn over het voorstel over de verplichte DNA-afstammingcontrole dat in de Algemene Vergadering van mei ter stemming komt. Deze vragen hebben wij verzameld en met de antwoorden in deze Raadar nieuwsbrief gebundeld.

Wij verzoeken u vriendelijk uw achterban hierover te informeren en deze te verspreiden en te publiceren.

Wij danken u voor uw medewerking.

Namens de portefeuillehouder Fokbeleid,
John Wauben

Raad van Beheer - Raadar