Verenigingsfokreglement Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Bulldog

 1. ALGEMEEN
  1. Dit reglement voor de Engelse Bulldog Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Bulldog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 05-04-2014. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Engelse Bulldog, woonachtig in Nederland.
  3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
   Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
  4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

  1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
   Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
   Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
   • Halfbroer en halfzus
  2. Herhaalcombinaties:
   Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.
  3. Indien op basis van de gezondheid of het gedrag van één of meerdere nakomelingen moet worden verondersteld dat het ouderpaar een ziekte of afwijking heeft of vererft, mag deze combinatie niet meer gebruikt worden.
  4. Minimum leeftijd reu:
   De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet ten minste 12 maanden zijn.
  5. Aantal dekkingen:
   De reu mag maximaal 5 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 15 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven in Nederland.
   Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
   NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
   NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
  6. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
  7. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
   Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
   De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen
  8. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
 1. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.
  5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van de teef.
  6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.
  7. In aanvulling op 3.4 mag een teef na twee keizersneden niet meer gedekt worden.
 1. GEZONDHEIDSREGELS
  1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: oogonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
  2. Verplicht screeningsonderzoek.
   Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
   • Patella luxatie.
   • Keratoconjunctivitis Sicca.
   • Ademhalingsproblemen d.m.v. conditietest zoals beschreven in het convenant

   Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

   • DNA onderzoek op HUU.
    De combinaties vrij x vrij, drager x vrij en lijder x vrij zijn toegestaan.

   Verplichte conditietest: Elke hond moet een conditietest ondergaan zoals deze door de vereniging tezamen met de Raad van Beheer is verwoord   in het convenant en door de algemene ledenvergadering is vastgelegd.

  3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
   • Aangeboren doofheid aan een of beide oren
   • Aangeboren blindheid aan een of beide ogen
   • Hazenlip of gespleten gehemelte
   • Patella Luxatie graad 3 en 4
   • Keratoconjunctivitis Sicca
   • Hyperuricemie (HUU) zie 4.2 voor toegestane combinaties
   • Epilepsie
   • Demodex
  4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt. 
   • Glas oog
   • Ongewenste kleur
 1. GEDRAGSREGELS
  1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
  2. Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
 1. WERKGESCHIKTHEID
  1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing
 1. EXTERIEURREGELS
  1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
  2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal 1keer en maximaal 2 keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging of andere instantie en daar minimaal de kwalificatie ‘deelgenomen’ hebben behaald voor wat betreft het exterieur.
  3. Tijdens de fokgeschiktheidskeuring zal het exterieur beoordeeld worden zoals beschreven in het convenant, aan de uitslag worden geen consequenties verbonden. Voor de overige onderdelen van de fokgeschiktheidskeuring gelden de eisen zoals beschreven in het convenant.
 1. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
  1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
  2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
  3. De verantwoordelijkheid: voor het fokken en afleveren van pups ligt uitsluitend bij de fokker. De EBCN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebreken bij de pups, betrokken van een fokker. Ook als de fokker zich houdt aan het bepaalde in dit reglement.
   Het is verplicht de verkoop van de pups schriftelijk vast te leggen door middel van door de E.B.C.N. vastgestelde genummerde koopovereenkomsten.
   Binnen 4 weken na de geboorte van de pups dient de fokker nestaangifte te doen bij de functionaris pup info. Hierbij dienen kopieën van stambomen, kopieën van de uitslagen van de fokgeschiktheidskeuring en de bijbehorende uitslagen van het ECVO en HUU onderzoek van beide ouderdieren te worden overlegd.
   Gelijktijdig dient de nestbijdrage, vastgesteld door de algemene vergadering, te worden voldaan. Na ontvangst van de nestbijdrage en de volledige nestaangifte zal de aanvraag en de uitgave van de koopovereenkomsten in behandeling worden genomen.
  4. Als men als lid van de E.B.C.N. gebruik wenst te maken van pup info wordt hiervoor een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag in rekening gebracht.
  5. Indien één of meer nesten niet voldoen aan de door de E.B.C.N. gestelde regels wordt er geen pup info en koopovereenkomst verstrekt
 1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

   

  1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
  2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
  3. Hij die het gestelde in enig artikel van dit reglement overtreedt, of  bij     aanvraag-, aanmeldings- of inschrijfprocedures en alle overige regelingen die in dit reglement zijn opgenomen, onjuiste gegevens verstrekt of gegevens   verzwijgt, kan naar het oordeel van het bestuur gestraft worden met één of   meer van de volgende sancties:
   • Berisping
   • Uitsluiting van pup info en gebruikmaking van door de E.B.C.N. verstrekte koopovereenkomsten.
   • Uitsluiting van kennelvermelding en adverteren in ‘Bullmania’.
   • Schorsing
   • Ontzetting

 10.     INWERKINGTREDING

  1. Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op 1 juni 2014, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII.4 + 5 KR