Shiloh's Polar Bear van Zanybulls
 
 
D.O.B Kwalificaties
  Nederlands Jeugd Kampioen
Behaalde Jeugd CAC in Alkmaar, Berghem-Oss en Maastricht 2009
Eigenaar:
SMLP. Commeren/AC. Siccama
Fokker:  
MA. Hoegen/AJ. Janssen  
 
Happy Guy Saginaw vd Redboekeniers { Ch. Ocobo Freddy Mystyle { Ocobo Golden Icon Mystyle
Dandant Cologne Ocobo
Nikita vd Redboekeniers { Aberdaron Luc of Kelloe
Tatum vd Redboekeniers
Ch. Arwen Evenstar vd Redboekeniers { Ch. Terlingfair Country Boy from Mystyle { Mystyle Golden Wonder
Terlingfair Angora
Precious Cow vd Redboekeniers { Charming Charlie Chalk
Ch. Pandora vd Redboekeniers